Predškolske radionice za poticanje razvoja socijalnih i akademskih vještina kod djece s teškoćama u Udruzi za ranu intervenciju Varaždinske županije

Pon, 15.1.2018.

Rezultati novijih istraživanja pokazuju da djeca s teškoćama učenja procjenjuju svoje odnose s vršnjacima negativnije nego tipična djeca, roditelji procjenjuju ponašanje svog djeteta teškoćama učenja nepovoljnije od roditelja tipične djece, a učitelji imaju povoljniji stav prema tipičnoj djeci i vide njihovo ponašanje pozitivnije (Igrić, Cvitković, Wagnar Jakab; 2009.).

Čini se da je teškoća učenja koju dijete ima još uvijek prepreka roditeljima, učiteljima i vršnjacima u jednakom prihvaćanju te je stoga potrebno i dalje djelovati na okolinu u tom smjeru.

Inkluzija djece s teškoćama u redovit sustav odgoja i obrazovanja svakako je povećala broj socijalnih interakcija između djece s teškoćama i djece bez teškoća u razvoju. Međutim, većina dosadašnjih istraživanja upućuje na nisku prihvaćenost djece s teškoćama u razvoju u vršnjačkom okruženju. Niža razina socijalne prihvaćenosti može utjecati na razvoj prijateljstva kao najvažnijeg odnosa s vršnjacima (Žić, 2013.).

predskolske radionice

Na ove i slične izazove naišli smo i mi u direktnom radu s djecom s teškoćama u razvoju. Kada smo izazove na koje smo naišli potkrijepili mnogim znanstvenim istraživanjima, krenuli smo proučavati razvoj kojih predvještina pridonosi uspješnijem uključivanju djece s teškoćama redovni sustav obrazovanja.

Prema istraživanju autora Davida Mikasa i Bernarde Roudi (2012.) uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolskoj dobi u grupne aktivnosti izuzetno je značajno za razvoj socijalnih kompetencija, a upravo su socijalne kompetencije nužne za prihvaćanja od strane vršnjaka.

predskolske radionice

Rad u grupi prema autorici Livazović (2013.) pridonosi:

  • razvoju socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i opće sposobnosti
  • boljem mentalnom zdravlju djece
  • podučavanju djece kako da ne budu socijalno izolirani
  • kreiranju okruženja u kojem se uče i vježbaju socijalne vještine
  • podučavanju djece kako da kontroliraju agresivno ponašanje (prevladavanje agresije u društvu sebi jednakih siguran je način da se nauče i vježbaju granice do kojih se smije ići)
  • razvijanju spolnog identiteta.

predskolske radionice

Obitelj je ta koja prva sudjeluje u tom procesu, a vršnjaci ga proširuju i razvijaju.

Pomoć pri razvijanju širih pogleda na svijet i pomak od egocentrizma. Utjecaj na obrazovno postignuće djeteta i njegove ciljeve za budućnost. Uzori među vršnjacima za usvajanje vještina i ponašanja. Veće samopoštovanje zbog boravka u grupi.

Razvoj predškolskih vještina ovisi o sadržaju rada i načinu rada s djecom, odnosno osobe koje provode grupe za poticanje predškolskih vještina moraju biti educirane. Predškolsko obrazovanje predstavlja važnu sastavnicu za kasnije cjelokupno obrazovanje djece s teškoćama (Mirna Titlić, 2016.).

Na temelju direktnog rada s djecom, razgovora s roditeljima, proučavanjem stručne literature i znanstvenih članaka utvrdili smo da predškolske vještine i socijalna kompetencija kod djece s teškoćama nije razvijena u dovoljnoj mjeri da djeca budu uspješno uključena u obrazovni sustav. Istraživanjem literature utvrdili smo da je koncept individualiziranog rada u manjoj grupi djece s teškoćama u razvoji jedan od najučinkovitiji način rada za uvježbavanje predvještina čitanja, pisanja i računanja.

predskolske radionice

Također grupni rad osnova je za poticanje socijalne kompetencije kod svakog djeteta. Prema istraživanjima djeca najbolje napreduju u manjoj heterogenoj grupi gdje je razlika u dobi među djecom dvije ili više godina.

Djeca koja imaju teškoće u odnosima s vršnjacima lakše će stupati u interakciju s mlađom ili starijom djecom. Ovakav način rada djeci pruža veliki broj prilika da pružaju i primaju pomoć bez obzira na to jesu li mlađi ili stariji članovi grupe.

Kvalitetna priprema i spremnost djece s teškoćama za osnovnoškolski sustav uvelike određuje akademsku uspješnost djece i socijalnu uključenost u razred i/ili školu. Spremnost za školu je ključna i za ostanak djeteta u redovnom sustavu obrazovanja, ali i za cjelokupnu kvalitetu života.

predskolske radionice

Predškolskim radionica cilj je:

  1. Ojačati djecu s teškoćama u traženju prijatelja i vršnjačke podrške.
  2. Poticati socio-emocionalni razvoj.
  3. Poticanje razvijanja pozitivne slike djeteta o sebi što pridonosi povećanju kvalitete života koji je ujedno i jedan od ciljeva stručnjaka Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije.

Autor teksta: Ivana Sopek, mag. rehab.educ.
Fotografije: Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće